Sectores aos que diriximos os nosos servizos:

 • Física nuclear e radiofísica.
 • Industria aeroespacial e aeronáutica.
 • Industria do automóbil.
 • Industria química e farmacéutica.
 • Micromecánica e Mecatrónica.
 • Construción e reparación naval.
 • Industria alimentaria.
 • Robótica mecánica.
 • Fabricación de maquinaria e equipos.
 • Aparellaxe médico.
 • Industria de la piedra y construcción.
 • Energías renovables: aerogeneradores, motores Stirling...
 • Concepción e deseño de equipos mecánicos en todos os sectores.
 • Modelado sólido 3D, CAD, CAM, CAE, CAX.
 • Planos de fabricación 2D.
 • Análise por elementos finitos, FEM, BEM, CFD, térmico.
 • Simulación dinámica mediante sistemas multicorpo MBS.
 • Análise de vibracións e ruído.
 • Filmación de alta velocidade e termografía.
 • Tramitación de axudas e subvencións.
 • Formación en novas ferramentas informáticas de deseño.